Περιβάλλον - Επιλογές

Το περιβάλλον των μαθήματων υποστηρίζει την αυτονομία κάθε μαθητή
και την ολοκληρωμένη κατανόηση. Οι εναλλακτικές δυνατότητες που
παρέχονται ανταποκρίνονται και καλύπτουν κάθε εκπαιδευτική ανάγκη.

Φυσική
Παρουσίαση θεματικής ενότητας
Τεστ πολλαπλών επιλογών
Online βοήθεια