Περιβάλλον - Επιλογές

Το περιβάλλον των μαθημάτων υποστηρίζει την αυτονομία κάθε μαθητή
και την ολοκληρωμένη κατανόηση. Οι εναλλακτικές δυνατότητες που
παρέχονται ανταποκρίνονται και καλύπτουν κάθε εκπαιδευτική ανάγκη.

Μαθηματικά
Παρουσίαση θεωρίας
Ανάλυση ασκήσεων
Δραστηριότητες εξάσκησης
Τεστ πολλαπλών επιλογών
Online βοήθεια