Μελετώντας Άλγεβρα με το brainy

Η Άλγεβρα βασίζεται στην αλληλουχία γνώσεων. «Έξυπνα σύννεφα υπενθύμισης»
δίνουν άμεσα την πληροφορία, όπου αυτή απαιτείται.

Η κίνηση των αριθμών και των συμβόλων
με εναλλαγή χρωμάτων και οργανωμένη δομή,
ενισχύει την κατανόηση και την αφομοίωση.

Εκπαίδευση στην αναλυτική σκέψη
με την γραφική απεικόνιση
δεδομένων-ζητούμενων κάθε προβλήματος.

Ανάπτυξη μαθήματος

Ολοκληρωμένη ανάπτυξη ενοτήτων με πολλαπλές επιλογές για την κάλυψη κάθε ανάγκης. 

Μάθημα
Παρουσίαση ενότητας
Ασκήσεις βιβλίου
Αντιπροσωπευτικές ασκήσεις
Test πολλαπλών επιλογών
Bάση με συχνές ερωτήσεις/απαντήσεις
Online Αντιμετώπιση αποριών/ερωτήσεων