Μελετώντας Βιολογία με το brainy

Το θαυμαστό φαινόμενο της ζωής αποκρυπτογραφείται, οργανισμοί μη ορατοί με γυμνό μάτι αποτυπώνονται ταυτόχρονα με την πορεία τους στο ανθρώπινο σώμα. Έννοιες απρόσωπες και απόμακρες εξηγούνται όχι μόνο με λέξεις αλλά με σύγχρονα οικεία γραφικά.

Ανάπτυξη μαθήματος

Ολοκληρωμένη ανάπτυξη ενοτήτων με πολλαπλές επιλογές για κάλυψη κάθε ανάγκης. 

Μάθημα
Παρουσίαση ενότητας
Σχεδιάγραμμα ενότητας
Ασκήσεις βιβλίου
Test πολλαπλών επιλογών
Online Αντιμετώπιση αποριών/ερωτήσεων