Περιβάλλον - Επιλογές

Το περιβάλλον των μαθήματων υποστηρίζει την αυτονομία κάθε μαθητή
και την ολοκληρωμένη κατανόηση. Οι εναλλακτικές δυνατότητες που
παρέχονται ανταποκρίνονται και καλύπτουν κάθε εκπαιδευτική ανάγκη.

Γλώσσα
Ανάλυση κειμένων
Ερωτήσεις κατανόησης
Παραγωγή Λόγου - Λεξιλόγιο
Εκφραστικά μέσα
Θεωρία γραμματικής – συντακτικού
Ασκήσεις γραμματικής – συντακτικού
Τεστ πολλαπλών επιλογών
Online βοήθεια